Regulamin

REGULAMIN GIEŁDY KOMPUTEROWEJ NABATOREGO.PL

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z giełdy komputerowej nabatorego.pl

§ 2.

1. Giełda komputerowa nabatorego.pl zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Batorego 10A.
2. Administratorem giełdy jest Nabatorego.pl sp. z o.o.

§ 3

1. Giełda czynna jest w soboty i niedziele 8.00-15.00

§4

1. Sprzedaż na giełdzie może być prowadzona ze straganów, stoisk, pawilonów, przyczep, pojazdów samochodowych, itp.

§ 5

1. Miejsca prowadzenia sprzedaży, miejsca postoju pojazdów na giełdzie wyznacza administrator.
2. Administrator giełdy może wyznaczać stałe punkty sprzedaży dla określonych grup lub rodzajów towarów.
3. Wszystkie towary mogą być wystawiane tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona
jest sprzedaż.
4. Zabrania się odstępowania miejsc sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono.

§ 6

1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na
mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7

1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
2. Na giełdzie zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie
nagrań.
3. Na giełdzie zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych

§ 8

Zabrania się:
1) handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach giełdy,
2) pozostawiania na giełdzie na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku,
3) parkowania pojazdów przy stoiskach (zakaz nie dotyczy handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez administratora), oraz w innych miejscach giełdy,
4) zanieczyszczania terenu i otoczenia giełdy oraz przyległych terenów,
5) wieszania reklam i anten bez zgody administratora.

§ 9

1. Sprzedający ma obowiązek wniesienia opłaty giełdowej za przyszły miesiąc użytkowania pod koniec każdego miesiąca, w terminie wyznaczonym przez administratora giełdy.

§ 10

1. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą powołane do tego służby i instytucje
w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

§ 11

1. Korzystający z giełdy są zobowiązani do pozostawienia zajmowanego miejsca sprzedaży w należytym porządku, a w szczególności usunięcia wszystkich opakowań oraz odpadów po
sprzedawanych produktach.